Publikációk területenkénti bontásban

Olvasás

Matematika

Természettudomány

A szociális készségek és képességek diagnosztikus mérése

A vizuális nyelv fejlődése: a hagyományos és digitális kreativitás diagnosztikus mérése

Állampolgári kompetencia diagnosztikus mérése

Az angolnyelv-tudás diagnosztikus fejlődésének mérése

A tanulási motiváció fejlődésének diagnosztikus felmérése

Az egészségműveltség és egészségmagatartás diagnosztikus mérése

A tanulás tanulásának diagnosztikus mérése

Írás

IKT műveltség

Gazdasági műveltség

Zenei képességek

Problémamegoldás

Kombinatív és induktív gondolkodás

A kreativitás diagnosztikus mérésének lehetőségei

Elektronikus diagnosztikus mérési rendszer (eDia) kidolgozása, online feladatbank kiépítése

A diagnosztikus mérésekben feltárt fejlődésbeli lemaradások kompenzálására alkalmas eszközök feltérképezése

Rendszermodell kidolgozása teljes fenntartók bevonásával

A TÁMOP-3.1.9-08/1-2009-0001 pályázat által támogatott publikációk 

 

Olvasás

 • Asztalos Kata, Kiss Renáta Mária, Török Tímea (2013): A zenei és olvasási képességek vizsgálata az általános iskola első és második osztályos tanulói körében. In: Józsa Krisztián, Fejes József Balázs (szerk.) PÉK 2013. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: CEA 2013. 11th Conference on Educational Assessment. 140 p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2013.04.11-2013.04.13. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2013. p. 100. (ISBN:978-963-306-212-8)
 • Hódi Ágnes (2012): A szövegformátum negyedik évfolyamos tanulók olvasásteljesítményére gyakorolt hatása. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2012. november 8-10. 73. o.
 • Hódi Ágnes és B. Németh Mária (2012): Második évfolyamos tanulók szövegértésének vizsgálata az iskolakezdéshez szükséges elemi készségek fejlettségének tükrében. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2012. november 8-10. 159. o.
 • Hódi, Á., & B. Németh, M. (2012): The Impact of Basic School-readiness Skills on 2nd Graders' Reading Developmental Patterns: A Cohort Study. Paper presented at the 10th Conference on Educational Assessment. Szeged, 26-28 April 2012. pp. 73.
 • Hódi, Á., B. Németh. M., Korom, E., & Tóth, E. (2013). Examining the Relationship Between the “Matthew Effect” in Hungarian Students’ Reading Developmental Trajectory and School-Readiness Skills. Paper presented at the American Educational Research Association - Annual Meeting, San Fransisco, USA, 27 April-1 May 2013. pp. 274.
 • Hódi Ágnes, B Németh Mária, Korom Erzsébet, Tóth Edit (2015): A Máté-effektus: a gyengén és jól olvasó tanulók jellemzése a tanulás környezeti és affektív jellemzői mentén. Iskolakultúra, 25. 4. sz. 18-30. [LINK]
 • Hódi, Á., B. Németh, M., Tóth, E., & Korom, E. (2013). The Impact of Maternal Education and Preschool Education on Hungarian Students’ Reading Performance. Paper presented at the 11th Conference on Educational Assessment, Szeged, 11-13 April 2013. pp. 111.
 • Hódi, Á., & Tóth, E. (2013). Analyses for a Better Understanding of Students’ Reading Achievement Along Different Text Formats. Paper presented at the 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Munich, Germany, August 27-31, 2013.
 • Hódi, Á., & Tóth, E. (2013). The Interaction Between Early Preschool Start and the Reading Performance of Hungarian Students with Different Socioeconomic Backgrounds. Paper presented at the University of Pecs Roundtable, Pecs, 9 April 2013.
 • Hódi, Á., Tóth, E., & D. Molnár, É. (2012). Comparing Hungarian Students’ Reading Development in Continuous and Non-continuous Text Types. Paper presented at the American Educational Research Association - Annual Meeting, Vancouver, British Columbia, Canada, 13-17 April 2012.
 • Hódi, Á. & Török, T. (2015): The Relationship Between Students' Reading Achievement in Different Text Formats and Cognitive Aspects to Reading. Paper presented at the American Educational Research Association - Annual Meeting, Chicago, Illinois, USA, 16 -20 April, 2015. pp. 335.
 • Hódi, Á., Török, T., & Kiss R. M. (2013). Computer-based diagnostic assessment of early reading development. Paper presented at the Szeged Workshop on Educational Evaluation. Szeged, 15-17 April 2013. p. 8.
 • Hódi, Á., Török, T., & Kiss R. M. (2014). Examining the relationship between text format and cognitive aspects to reading. Paper presented at the Junior Researchers of the European Association for Research on Learning and Instruction (JURE) Conference. Nicosia, Cyprus, June 30 - July 4 2014. p. 56
 • Hódi Ágnes, Adamikné Jászó Anna, Brezovszky Boglárka, Csíkos Csaba, Józsa Gabriella, Józsa Krisztián, Ostorics László, Zs. Sejtes Gyöngyi (2015): Az olvasás alkalmazási dimenziójának online mérése. In: Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér, Steklács János (szerk.) Az olvasás diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. (megjelenés alatt)
 • Hódi Ágnes, B. Németh Mária, Korom Erzsébet & Tóth Edit (2015): What makes a difference between poor and good readers?: Environmental and psychological factors. Poster presented at the 16th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. pp. 658-659.
 • Kiss Renáta Mária (2013): Betűk és hangok differenciálása online mérőeszköz segítségével. Beszédkutatás 2013. Nyelvhasználat és alkalmazások. Budapest, 2013. november 14-15., MTA Nyelvtudományi Intézet
 • Kiss Renáta Mária (2014): Az olvasási nehézségek feltárásának lehetőségei online platform segítségével. In: Klippel Rita, Tóth Eszter (szerk.) Nyelvész hallgatók, beszélő nyelvészek: Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 1.. 186 p. Konferencia helye, ideje: Szeged Szeged: SZTE JGYPK Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2014. pp. 131-135.
 • Kiss Renáta (2014): Az olvasás korai szakaszának online diagnosztikus mérési lehetőségei. In: Fazakas Emese, Benő Attila, Zsemlyei Borbála (szerk.) Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában: A XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Konferencia helye, ideje: Kolozsvár, Románia, 2014.04.24-2014.04.26. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015. pp. 53-59.
 • Kiss Renáta (2015): A szimultán nyelvelsajátítás és az olvasási előképességek összefüggésének vizsgálata a 4-5 éves gyermekek online teszten nyújtott teljesítménye alapján. Interkulturalitás, interkulturális kommunikáció és nyelvoktatás, Miskolc, 2015. január 23.
 • Kiss Renáta, Hódi Ágnes: Egynyelvű és kétnyelvű óvodáskorú gyermekek fonológiai tudatosságának vizsgálata (megjelenés alatt)
 • Kiss, R., Török, T., Hódi, Á. (2014): Computer-based assessment of the basic cognitive components of reading. In: BCCCD 2014 Budapest CEU Conference on Cognitive Development. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2014.01.09-2014.01.11.p. 176.
 • Kiss, R. Hódi, Á. (2015): Online Assessment of Kindergarten Aged Children’s Speech Sound Perception and Production. In: 7TH SZEGED WORKSHOP ON EDUCATIONAL EVALUATION: Abstracts. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2015.04.27-2015.04.28. Szeged: pp. 13-14.
 • Kiss, R., Hódi Á., Török, T. (2015): Linguistic Factors Influencing Hungarian Students' Phoneme Identification From Grades 1 to 4. Poster presented at the American Educational Research Association - Annual Meeting, Chicago, Illinois, USA, 16 -20 April, 2015. pp. 308.
 • Kiss Renáta, Hódi Ágnes, Török Tímea (2015): A szövegszerkezet 1-4. évfolyamos tanulók olvasásteljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálata. XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2015.04.23-2015.04.25. 108. o.
 • Kiss Renáta, Patai Jolán (2014): Olvasási előképességek online mérése óvodás és kisiskolás gyermekek körében. In: Buda András (szerk.) XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány: tartalmi összefoglalók. 472 p. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2014.11.06-2014.11.08. Debrecen: Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, 2014. p. 372. (ISBN:978-963-473-742-1)
 • Kiss, R. Patai, J. (2015): The impact of the first school years on children's phoneme identification and verbal comprehension skills. In: BCCCD 2015 Budapest CEU Conference on Cognitive Development: Program and Abstracts. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.01.08-2015.01.10.pp. 146-147.
 • Kiss, R., Patai, J. (2015): Possibilities of technology-based assessment in kindergarten and early school age. In: Csíkos Csaba, Gál Zita (szerk.) PÉK 2015 = [CEA 2015]: XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia = [13th Conference on Educational Assessment]: Program; Előadás-összefoglalók = [Program; Abstracts]. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2015.04.23-2015.04.25. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, 2015. p. 117. (ISBN:978-963-306-314-9)
 • Kiss Renáta, Tóth Eszter (2014): Vizsgálat két nyelvészeti diszciplína határán. Pszicho-lingvisztikai és szövegnyelvészeti megközelítés a diákok képességeinek értékelése során. In: Fazakas Emese, Benő Attila, Zsemlyei Borbála (szerk.) Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában: A XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Konferencia helye, ideje: Kolozsvár, Románia, 2014.04.24-2014.04.26. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015. pp. 59-66.
 • Kiss, R. M., Török, T., & Hódi, Á. (2014). Computer-based assessment of the basic cognitive components of reading. BCCCD14, Budapest CEU Conference on Cognitive Development, Budapest, 9-11. January 2014.
 • Korom Erzsébet, B. Németh Mária, Hódi Ágnes, Tóth Edit (2015): A természettudományos tudás és szövegértés kapcsolata gyengén és jól olvasó tanulók körében. XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2015.04.23-2015.04.25. 109. o.
 • Korom E., B. Németh, M., Hódi, Á., & Fűz, N. (2013). The Impact of School Readiness Skills on Students’ Science Achievement. Paper presented at the 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Munich, Germany, August 27-31, 2013.
 • Magyar Andrea és Molnár Gyöngyvér (2014): A szóolvasási készség személyre szabott diagnosztikus mérését megvalósító online tesztrendszer kidolgozása. XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2014. november 6-8.
 • Magyar Andrea és Molnár Gyöngyvér (2014): A szóolvasási készség adaptív mérését lehetővé tevő online tesztrendszer kidolgozása. Magyar Pedagógia. 4. sz. 259-279. [LINK]
 • Magyar Andrea és Molnár Gyöngyvér (2015): A szóolvasási készség online adaptív mérésének hatékonyságvizsgálata. Magyar Pedagógia, 115. 4. sz. Megjelenés alatt.
 • Magyar, A., Molnár, Gy. (2015): Large-scale measurement of 10-11 year old students’ word reading skills. Conference on Educational Asssessment, 2015. április 23-25. 119. o.
 • R. Tóth Krisztina és Hódi Ágnes (2011): Számítógépes és papír-ceruza teszteredmények összehasonlító vizsgálata olvasás-szövegértés területén. Magyar Pedagógia, 111. 4. sz. 313-332. [LINK]
 • Steklács János (2014): Olvasás, szövegértés a Diagnosztikus mérések fejlesztése című projektben. Tanítás-Tanulás, 11. 10. sz. 6-7.
 • Tóth Edit & Hódi Ágnes (2014). How Hungarian teachers’ misconceptions may lead to the dysfunction of a national large-scale diagnostic assessment program: the implications of a small-scale inquiry. Paper presented at EARLI SIG 23 2014 Conference, Bielefeld, Germany, 8-9 November 2014.
 • Tóth Edit & Hódi Ágnes (2014). How do teachers in different stages of formal education respond to test based school accountability? Paper presented at the IRI International Educational Conference, Komárno, Slovakia, 17-21 October, 2014. p. 62.
 • Tóth, E. & Hódi, Á. (2015): What Is It in Testing That Pressurizes Teachers? Results of a Teacher Survey in Hungary. Poster presented at the American Educational Research Association - Annual Meeting, Chicago, Illinois, USA, 16 -20 April, 2015. pp. 248.
 • Török Tímea és Hódi Ágnes (2014): A szülő-gyermek írásbeliséggel összefüggő közös tevékenységei és a fonológiai tudatosság fejlődésének kapcsolata az általános iskola első négy évfolyamán. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2014. november 6-8. 311. o.
 • Török, T., & Hódi, Á. (2014). The relationship between parent-child joint literacy and non-literacy activities and the development of phonological awareness
 • from Grade 1 to 4. Paper presented at the Junior Researchers of the European Association for Research on Learning and Instruction (JURE) Conference. Nicosia, Cyprus, June 30 - July 4 2014. p. 75
 • Török Tímea és Hódi Ágnes (2015): A morfológiai tudatosság fejlődése, mérési lehetőségei és olvasással való kapcsolata. Anyanyelv-pedagógia, 2015. 1. sz. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=551
 • Török T., Hódi, Á., Kiss, R. M. (2014). Examining the relationship between the development of students’ reading in different text formats and the basic cognitive components of reading. Paper presented at the 12th Conference on Educational Assessment, Szeged, 1-3 May 2014. pp. 82.
 • Török, T., Hódi, Á., Kiss, R. (2015): The impact of ICT use on Hungarian lower elementary school students' online reading achievement. XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia = [13th Conference on Educational Assessment], Szeged, 2015.04.23-2015.04.25. pp. 76.
 • Török, T., Hódi, Á., Kiss, R. (2015): Gender, socioeconomic status and prereading skills. BCCCD 2015 Budapest CEU Conference on Cognitive Development, Budapest, 2015. Január 8-10. p. 109

Matematika

 • Csíkos Csaba és Gyurcsák Katalin (2015): 7th grade students’ and mathematics teachers’ solutions in algebraic expressions – (8+4)÷(4-3)*2 = 24 (OR 6). Proceeding of the 39th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Hobart, Austria. July 13-18, 2015. pp 204. [LINK]
 • Csíkos Csaba és Vidákovich Tibor (2012): A matematikatudás alakulása az empirikus vizsgálatok tükrében. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 83-130. o.
 • Hülber László és Molnár Gyöngyvér (2013): Papír és számítógép alapú tesztelés nagymintás összehasonlító vizsgálata matematika területén, 1-6. évfolyamon. Magyar Pedagógia, 113. 4. sz. 243-263. [LINK]
 • Vidákovich Tibor (2013): A deduktív gondolkodás diagnosztikus vizsgálata az 5., 7. és 9. évfolyamon. In: Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk.): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest. 237-254. o. [LINK]
 • Vidákovich Tibor és Csíkos Csaba (2009): A tanulók matematikai tudásának alakulása - nemzetközi és hazai vizsgálatok. In: Fazekas Károly (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás. KTI Könyvek 12. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. 150-160. o. [LINK]


Természettudomány

 • Szabó Zsófia Gabriella, Korom Erzsébet és Pásztor Attila (2015): A kombinatív képesség rövid távú fejleszthetősége 3. évfolyamon természettudományos kontextusban. Magyar Pedagógia, 115. 4. sz. megjelenés alatt.
 • Pásztor Attila, Korom Erzsébet, B. Németh Mária és Gyenes Tamás (2015): A természettudományos gondolkodás vizsgálata online tesztkörnyezetben. 15. Országos Neveléstudományi Konferencia. Óbudai Egyetem, 2015. november 19–21. (előadás)
 • Korom Erzsébet, B. Németh Mária, Hódi Ágnes és Tóth Edit (2015): A természettudományos tudás és a szövegértés kapcsolata gyengén és jól olvasó tanulók körében. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): 13. Pedagógiai Értékelési Konferencia: PÉK 2015: Program, tartalmi összefoglalók. Szeged, Magyarország, 04.23.−04.25. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, (ISBN:978-963-306-314-9); (2015) p. 109.
 • Szabó Zsófia Gabriella és Korom Erzsébet (2015): A kombinatív képesség rövid távú fejleszthetőségének vizsgálata 3. évfolyamon. 13. Pedagógiai Értékelési Konferencia: PÉK 2015: Program, tartalmi összefoglalók. Szeged, Magyarország, 04.23.−04.25. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, (ISBN:978-963-306-314-9); (2015) p. 164.
 • Korom Erzsébet, B. Németh Mária és Pásztor Attila (2015): Kutatási készségek online vizsgálata 6. és 8. évfolyamon. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): 13. Pedagógiai Értékelési Konferencia: PÉK 2015: Program, tartalmi összefoglalók. Szeged, Magyarország, 04.23.−04.25. Szeged: SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, (ISBN:978-963-306-314-9); (2015) p. 174.
 • Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk., 2013): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.
 • Korom Erzsébet (2013): Az anyagok tulajdonságaival, változásaival kapcsolatos alapfogalmak fejlettségének longitudinális vizsgálata. In: Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (2013, szerk.): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. 143‒160.

 

További kognitív és affektív készségek és képességek diagnosztikus mérési lehetőségeinek feltárása, tesztcsomagok készítése

A szociális készségek és képességek diagnosztikus mérése

 • Kasik László és Zsolnai Anikó (2014): Development of Social Problem Solving – A Longitudinal Study in a Hungarian context. EARLI SIG 10, 2014. aug. 27-30. Padova. (benyújtott konferencia-előadás)
 •  Zsolnai Anikó és Kasik László (2014): Coping strategies and social problem solving in  adolescence.  EARLI SIG 10, 2014. aug. 27-30. Padova. (benyújtott konferencia-előadás)
 • Zsolnai Anikó (2013): Social competence (a tanulmány 2014-ben fog megjelenni a Hungarian Educational Research Journal tematikus számában)
 • Zsolnai Anikó, Kasik lászló és Braunitzer Gábor (2014): Coping strategies at the ages of 8, 10 and 12.  Educational Psychology. (közlésre benyújtva)
 • Zsolnai Anikó és Kasik László (2014): Functioning of social skills from middle childhood to early adolescence. International Journal of Emotional Education. (közlésre benyújtva)
 • Zsolnai Anikó – Kasik László: Az együttműködő, a proszociális viselkedés és az alapérzelem-felismerés vizsgálata online környezetben. In. Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. 2015. (megjelenés alatt)
 • Zsolnai Anikó, Kasik László és Braunitzer Gábor: Coping strategies at the ages 8, 10 and 12. Educational Psychology, 2015. 35: (1) 73-92. 
 • Zsolnai Anikó: Szociális tanulás – szociális viselkedés. In. Benedek András és Golnhofer Erzsébet (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2013. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest, 2014. 55-77. [LINK]
 • Zsolnai Anikó és Kasik László: Coping strategies and social problem solving in adolescence. ‘Open Spaces for Interaction and Learning Diversities’. European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) Special Interest Group (SIG) 10, 21, Padova, August, 27-30. 2014. [LINK]
 • Kasik László és Zsolnai Anikó: Development of Social Problem Solving – A Longitudinal  Study (2009–2011) in a Hungarian context.  ‘Open Spaces for Interaction and Learning Diversities’. European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) Special Interest Group (SIG) 10, 21, Padova, August, 27-30. 2014.  [LINK]
 • Zsolnai Anikó és Kasik László: Az együttműködő és a proszociális viselkedés online vizsgálata 3., 5. és 7. osztályosok körében. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2014. november 6-8. Tartalmi Összefoglaló: 320.o. [LINK]
 • Zsolnai Anikó: A szociális készségek és képességek vizsgálati módszerei óvodás korban. XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2014. május 1–3. Előadás- összefoglalók: 59.o. [LINK]
 • Zsolnai Anikó: A szociális viselkedés alakulása kisiskolás és serdülőkorban. In. Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk.): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2013. 255-272. [LINK]

A vizuális nyelv fejlődése: a hagyományos és digitális kreativitás diagnosztikus mérése

 • Babály, B., Budai, L. and Kárpáti, A. (2013): A térszemlélet fejlődésének vizsgálata statikus és mozgó ábrás tesztekkel. Iskolakultúra, 2013 (11), 6-19. ISSN: 1789-5170 [LINK]
 • Budai, L., Kárpáti, A. and Babály, B. (2014): Spatial abilities: a group of basic workplace skills developed through GeoGebra 3D. In: “From Education to Employment and Meaningful Work with ICTs”. Book of Abstracts, EDEN Annual Conference, Zagreb, 10-13 June 2014, p. 50., Budapest: European Distance Education Network,  ISBN: 978-963-89559-4-4 [LINK]
 • Gaul, E. und Kárpáti, A. (2013): Kunstunterricht in Ungarn – eine zeitgenössische Perspektive. In: Bering, Kunibert, Hölscher, Stefan, Niehoff, Rolf, Pauls, Karina Hrsg., Visual Learning: Positionen im internationalen Vergleich. - ARTIFICIUM. Schriften zur Kunst und Kunstvermittlung. Band 46. Oberhausen, Athena Verlag. 201-220. old. ISBN 978-3-89896-551-4
 • Gaul E., Kárpáti, A., Pataky G. és Illés A. (2013, szerk.): A művészetoktatás terei. Tanulmányok a vizuális nevelés nemzetközi szakirodalmából. Nemzedékek Tudása Könyvkiadó és MROE, Budapest.
 • Kárpáti Andrea (2013): Child art of the Z Generation - A Multimedia Model of Visual Skills Development. In:  Benedek, A. & Nyíri, K. (Eds): How To Do Things With Pictures. Skill, Practice, Performance. VISUAL LEARNING, vol. 3: Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag, pp. 57-74. ISBN: 978-3-631-62972-7 [LINK]
 • Kárpáti Andrea (2013): „Gyermekrajz” a 21. században: egy új fejlődéselmélet felé. In: Molnár, Gy. & Korom, E. szerk.: Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése.  Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt., Budapest. 105-122. old. ISBN 978-963-19-7494-2 [LINK]
 • Kárpáti Andrea (2014): Vizuális tanulás. In: Benedek András, Golnhofer Erzsébet szerk. Tanulmányok a neveléstudomány köréből: tanulás és környezete. 193-215. Budapest: MTA Neveléstudományi Bizottsága.  193-215. ISBN: 9789635087518 
 • Kárpáti, A., Babály, B. and Budai, L. (2014): Authentic assessment of spatial abilities through interactive, online 2D and virtual 3D tasks. International Journal of Arts Education, pp. 94-124, ISSN: 1728-175X [LINK]
 • Kárpáti, A., Babály, B. and Budai, L. (2014): Development of spatial skills through 3D, online, interactive tasks. In: Gregory, P. Ed.: Proceedings, “Tales of Art and Curiosity”, InSEA European Regional Congress, Canterbury, UK, June 24-26, 2013. Canterbury: University of Canterbury. 
 • Kárpáti, A., Babály, B. és Budai, L.: A térszemlélet fejlődésének vizsgálata statikus és mozgó ábrás tesztekkel. In: Fejes József Balázs, Józsa Krisztián (szerk.) PÉK 2013. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Program – Előadás-összefoglalók. CEA 2013. 11th Conference on Educational Assessment. Program – Abstracts. 101. old. ISBN:978-963-306-212-8) [LINK]
 • Kárpáti, A., Budai, L. and Babály, B. (2014): Authentic, developmental assessment of spatial skills in a 3D virtual environment. EARLI SIG 2 Conference, Rotterdam, 26-28 August 2014
 • Kárpáti, Andrea and Gaul, Emil (2013): Hungarian studies in visual skills assessment. In: Kárpáti, Andrea, Gaul, Emil Eds. (2013): From Child Art to Visual Language of Youth. - New Models and Tools for Assessment of Learning and Creation in Art Education, Intellect, Bristol and The University of Chicago Press, Chicago, pp. 75-100. Print ISBN: 978-1-84150-624-1  ePDF ISBN: 978-1-78320-058-0   ePub ISBN: 978-1-78320-059-7
 • Kárpáti, A. and Kay, L. (2013): Visual expressions of beauty and ugliness in adolescent art - a cross-cultural comparison. International Journal of Education through Art. 9(2)  155 -171. 
 • Kárpáti, A., and Simon, T. (2014): Symbolisation in child art - creation and interpretation of visual metaphors. In: Benedek, A., Nyíri, K. (eds.) The Power of the Image. Emotion, Expression, Explanation. Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag, pp. 143-160. ISBN: 978-3-631-64713-4 [LINK]
 • Simon T. és Kárpáti A. (2014). A vizuális kommunikáció összetevői és online mérése 10-12 éves korban. In: Kis-Tóth Lajos szerk.: Változó életformák, régi és új tanulási környezetek. Új kutatások a neveléstudományokban sorozat, 2013. Eger, Lyceum Kiadó, 253-267. ISBN: 978-615-5509-17-9 [LINK]

Állampolgári kompetencia diagnosztikus mérése

 • Kinyó, László és Katinka, Dancs (2014, közlésre elfogadva): Web-based  assessment of 1-6 graders’ civic knowledge: Results from a Hungarian  pilot study. 16th Annual CiCe Network Conference: Innovative Practice  and Research Trends in Identity, Citizenship and Education University  of Warmia and Mazury, Olsztyn, Lengyelország, 2014. június 12-14. [LINK]
 • Kinyó László (2014): 1–6. évfolyamos tanulók  társadalmi és állampolgári ismereteinek vizsgálata hagyományos és  számítógépes tesztkörnyezetben. XII. Pedagógiai Értékelési  Konferencia, Szeged, 2014. május 1-3. [LINK]

Az angolnyelv-tudás diagnosztikus fejlődésének mérése

 • S. Hrebik, O. (2013): Word knowledge in the initial stage of learning English and German. Paper presented at the symposium “First steps towards the online diagnostic assessment of foreign language vocabulary”. In: Józsa, K. and Fejes, J.B. (ed.): CEA 2013 – 11th Conference on Educational Assessment: Program – Abstracts. University of Szeged, Szeged. 58. [LINK]
 • S. Hrebik, O. (2014): Diagnostic assessment of 5th graders’ German as a foreign language vocabulary. Paper presented at the symposium “Online diagnostic assessment of foreign language vocabulary of young learners”. In: Korom, E. and Pásztor, A. (ed.): CEA 2014 – 12th Conference on Educational Assessment: Program – Abstracts. University of Szeged, Szeged. 126. [LINK]
 • S. Hrebik, O., Vígh, T. and Vidákovich, T. (2013): Assessing German as a foreign language basic vocabulary of 6th graders. Accepted paper. In: Responsible teaching and sustainable learning. 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Munich, 27–31 August 2013. 128. [LINK]
 • S. Hrebik, O., Vígh, T. and Vidákovich, T. (2015): Characteristics of young learners’ German as a foreign language basic vocabulary. Paper accepted. In: Towards a reflective society: synergies between learning, teaching and research. 16th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Limassol, 25–29 August 2015. [LINK]
 • Thékes István (2013): Egy angol szókincs teszt eredményének korrelációi néhány háttérváltozóval 6. évfolyamosok körében. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. november 5-7. [LINK]
 • Thekes Istvan (2013): Synthesis of literature on the assessment of foreign language vocabulary. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, April 11-13 2013, p.57
 • Thékes Istvan (2013): The correlations between the processing of English as a second language idioms, effectance motivation, native language idiom knowledge, inductive reasoning and metacognitive awareness. SWEE 2012, Szeged, April 18-20, 2013
 • Thékes Istvan (2014): Assessment of young learners' English as a foreign language vocabulary knowledge: Results of a diagnostic test with the Rasch model. In J. Horvath & P. Medgyes (Eds.), Studies in honour of Marianne Nikolov (pp. 87-100). Pécs: Lingua Franca Csoport.
 • Thékes István (2014): Egy integrált angol, mint idegen-nyelvi szókincsteszt eredményei 6. évfolyamosok körében. XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2014. május 1.-3., p.175.
 • Thékes István (2014): Fiatal nyelvtanulók számára fejlesztett angol, mint idegennyelv, szókincsteszt eredményeinek bemutatása. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2014. október 4.-6.
 • Thékes, István (2015): The development and validation of a diagnostic EFL vocabulary test for 6th graders. In Csíkos Csaba és Gál Zita (eds.).  13. Pedagógiai értékelési konferencia, p. 101.
 • Thékes István, Bányai Mariann (2014): Egy fiatal nyelvtanulókat vizsgáló szótanulásstratégia-kérdőív fejlesztése. XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2014. május 1.-3., p.176.
 • Vidákovich, T. (2013): First steps towards the online diagnostic assessment of foreign language vocabulary. Symposium abstract. In: Józsa, K. és Fejes, J. B. (szerk.): 11th Conference on Educational Assessment. University of Szeged, Szeged. 56. o.
 • Vidákovich, T. (2013): Student achievements and test solving behaviour on online foreign language vocabulary tests. Paper abstract. In: Józsa, K. és Fejes, J. B. (szerk.): 11th Conference on Educational Assessment. University of Szeged, Szeged. 60. o.
 • Vidákovich, T. (2014): Online diagnostic assessment of foreign language vocabulary of young learners. Symposium abstract. In: Korom E. és Pásztor A. (szerk.): 12th Conference on Educational Assessment. University of Szeged, Szeged. 123. o.
 • Vidákovich, T. (2014): Students’ task response times and task solving efficiency on online foreign language vocabulary tests. Paper abstract. In: Korom E. és Pásztor A. (szerk.): 12th Conference on Educational Assessment. University of Szeged, Szeged. 127. o.
 • Vidákovich, T. és Vígh, T. (2013): Online diagnostic assessment of foreign language vocabulary of 6th graders. Paper abstract. In: 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Munich, Germany.
 • Vidákovich Tibor, Vígh Tibor, Sominé Hrebik Olga és Thékes István (2013): Az angol és német nyelvi szókincs online diagnosztikus tesztelése a 6. évfolyamon. Iskolakultúra, 23. 11. sz. 117-130. o. [LINK]
 • Vidákovich, T., Vígh T., S. Hrebik, O. and Thékes, I. (2013): Diagnostic tests for the online assessment of foreign language vocabulary. The 35th Language Testing Research Colloqium, Seoul, Korea, July 3-5, 2013
 • Vidákovich, T., Vígh, T., S. Hrebik, O. és Thékes, I. (2014): Student efficiency on online assessment tasks of foreign language vocabulary. Paper abstract. In: 7th Biennial Meeting of EARLI SIG Assessment and Evaluation. Madrid, Spain.
 • Vidákovich Tibor, Vígh Tibor, Thékes István és S. Hrebik Olga (2015): A diagnosztikus idegen-nyelvi szókincs mérés elméleti keretei egy empirikus vizsgálat alapján 6. évfolyamosok körében. In Zsolnai Anikó (szerk.) Diagnosztikus keretek az empirikus vizsgálatokhoz (megjelenés alatt).
 • Vígh, T.; S. Hrebik O.; Thekes. I. (2013): English and German as a foreign language: Differences int he vocabulary of 6th graders. EARLI. München, August 26-27, 2013
 • Vígh, T., S. Hrebik, O., Thékes, I. és Vidákovich, T. (2013): Comparative diagnostic assessment of foreign language vocabulary: Differences in English and German learners’ word knowledge. Poster abstract. In: 35th Annual Language Testing Research Colloquium. Seoul, Korea.
 • Vígh, T., S. Hrebik, O., Thékes, I., Vidákovich, T. (2014): Comparative diagnostic assessment of German and English as a foreign language vocabulary of 11-12-year-olds. Paper abstract. In: 7th Biennial Meeting of EARLI SIG Assessment and Evaluation. Madrid, Spain.
 • Vígh, Tibor and Thékes, István (2014): Results of a diagnostic English as a foreign language vocabulary test battery among young learners. Szeged, 2014. május 1-3, p.125.


A tanulási motiváció fejlődésének diagnosztikus felmérése

 • Ai-Wen Hwang, Jun Wang, Krisztian Jozsa, Hua-Fang Liao, Pei-Jung Wang, George A. Morgan (2016): Cross-Cultural Validation of the Factor Structure of the Dimensions of Mastery Questionnaire in Preschool Children: A Multi-Group Invariance Analysis. International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, June 8-10, 2016 Stockholm, Sweden. (accepted paper)
 • Barrett, K. C., Jozsa, K., & Morgan, G. A. (2016): The Relation between Mastery Motivation and Executive Function in American, and Hungarian Preschool Children. 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development, ISSBD, July 10-14, 2016 Vilnius, Lithuania (submitted paper)
 • Dillard, M., Barrett, K. C., Morgan, G. A., Stevenson, C., Jozsa, K., & Jozsa, G. (2015, May). Assessing school readiness using fun, age-appropriate computer tablet games. Poster for CSU Ventures Innovation Symposium. Fort Collins, CO.
 • Fejes, J. B. (2013): The relationships among goal structure, teacher practices and social climate in Hungarian context. Paper presented at 15 th European Conference for Research on Learning and Instruction, Munich, Germany August 26th – August 31th 2013.
 • Fejes József Balázs, Patai Jolán, Tóth Edit és Csapó Benő (2014): Reziliens tanulók az általános iskolában az országos kompetenciamérés adatai alapján. In: Buda András (szerk.): Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány. Tartalmi összefoglalók. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen. 386. [LINK]
 • Hricsovinyi Julianna, Józsa Krisztián és Szenczi Beáta (2012): A számítógép- és a papír-alapú Elsajátítási Motiváció Kérdőívek összehasonlító elemzése. In: Csapó Benő és Tóth Edit (szerk.): PÉK 2012 – X. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 86.
 • Józsa Krisztián (2012): Új irányok a tanulási motiváció hazai kutatásában. Szimpózium. In: Csapó Benő és Tóth Edit (szerk.): PÉK 2012 – X. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 84–89.
 • Józsa Krisztián (2014): Developing new scales for assessing English and German language mastery motivation. In: Horváth József és Medgyes Péter (szerk.): Studies in honour of Marianne Nikolov. Lingua Franca Csoport, Pécs. 37–50. [LINK]
 • Józsa Krisztián (2014): Új eredmények a tanulási motiváció hazai kutatásában. Szimpózium. In: Buda András (szerk.): XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány, Tartalmi összefoglalók. Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Intézet, Debrecen. 254–259.
 • Jozsa, K. Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2016): Hungarian Preschoolers’ Mastery Motivation at Challenging Computer Games. 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development, ISSBD, July 10-14, 2016 Vilnius, Lithuania (submitted paper)
 • Jozsa, K. Barrett, K. C., Stevenson, C. A., Morgan, G. A. (2016): A New Computer-Tablet Assessment of Mastery Motivation for Preschool Children. International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, June 8-10, 2016 Stockholm, Sweden. (accepted paper)
 • Józsa, K., & Barrett, K. C. (in preparation). Reliability and Validity of the Subject Specific Mastery Motivation Scale. 
 • Józsa, K., & Barrett, K. C. (submitted). Predicting School Related Skills and Early School Achievement in Hungarian School-age Children from Mastery Motivation, IQ, and Parental Education: A Longitudinal Study. 
 • Józsa, K., & Morgan, G. A. (submitted). An Improved Measure of Mastery Motivation: Reliability and Validity of the Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ 18) for Preschool Children. 
 • Józsa, K., Barrett, K. C., & Morgan, G. (2015, May). A longitudinal study of the role of mastery motivation in Hungarian children’s school performance. Invited presentation, Colorado State University Department of Human Development and Family Studies. Fort Collins, US.
 • Józsa Krisztián és D. Molnár Éva (2013): The relationship between mastery motivation, self-regulated learning and school success: A Hungarian and wider European perspective. In: Barrett, K. C., Fox, N. A., Morgan, G. A., Fidler, D. J. és Daunhauer, L. A. (szerk.): Handbook of self-regulatory processes in development: New directions and international perspectives. Taylor & Francis, New York and London. 265–304.
 • Józsa Krisztián, Hricsovinyi Julianna és Szenczi Beáta (2015): Számítógép-alapú Elsajátítási motiváció kérdőívek validitása és reliabilitása. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (megjelenés alatt) 
 • Józsa Krisztián, Morgan, A. George, Barrett, Karen és Dillard, Amanda (2014, Oct.): Mastery Motivation and Executive Function in American and Hungarian 4 to 8 year-old Children. Critical Questions in Education Conference, Louisville, KY, USA. 7.
 • Jozsa, K., Stevenson, C., & Morgan, G. A., Barrett, K. C. (2015, April). Game-Like, Computer-Based Tasks to Assess Mastery Motivation and Executive Function for School Readiness. Presented as a workshop at the 2015 Rocky Mountain Early Childhood Conference, Denver, CO.
 • Józsa Krisztián, Szenczi Beáta és Kis Noémi (2014): Az SDQ I. énkép kérdőív adaptációja online adatfelvételi környezetbe. In: Buda András (szerk.): XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány, Tartalmi összefoglalók. Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Intézet, Debrecen. 256.
 • Kis Noémi és Józsa Krisztián (2015): Az Elsajátítási Motiváció Kérdőívek tanári, szülői és tanulói változatának megerősítő faktoranalízise. 2015. november 19–21. ONK 2014 – XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. (elfogadott előadás)
 • Kis Noémi, Józsa Krisztián és Dombi Edina (2015): Az Elsajátítási Motiváció Kérdőív tanulói változatának megerősítő faktoranalízise. In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia – 13th Conference on Educational Assessment. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 153.
 • Szenczi, B. and Fejes, J. B. (2013): Reading motivation of 10-14-year-old student: a domain-specific approach. Paper presented at 15 th European Conference for Research on Learning and Instruction, Munich, Germany August 26 th – August 31 th 2013.


Az egészségműveltség és egészségmagatartás diagnosztikus mérése

 • Nagy Lászlóné (2010): Fogalmi keret az egészségműveltség, egészségmagatartás oktatási környezetben való méréséhez. In: Kutató Tanárok IV. Tudományos Konferenciája összefoglaló kötet. Konferencia helye, ideje: Budapest, 2010. január 30. Kutató Tanárok Országos Szövetsége, Budapest, 19. o.
 • Nagy Lászlóné (2010): Az egészségműveltség, egészségmagatartás diagnosztikus mérésének lehetősége oktatási környezetben. In: Molnár Éva és Kasik László (szerk.): VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Konferencia helye, ideje: Szeged, 2010. április 16−17. Program − tartalmi összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, 112. o. [LINK]
 • Nagy Lászlóné (2010): Az egészségműveltség, egészségmagatartás diagnosztikus mérése az 1−6. évfolyamon. In: Csíkos Csaba és Kinyó László (szerk.): Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Konferencia helye, ideje: Budapest, 2010. november 4−6. Program és összefoglalók. Magyar Tudományos Akadémia Neveléstudományi Bizottság, 157. o. [LINK]
 • Nagy Lászlóné, Korom Erzsébet és B. Németh Mária (2011): 2., 4. és 6. évfolyamos tanulók egészségtudásának diagnosztikus mérése. In: Hegedűs Judit, Kempf Katalin és Németh András (szerk.): Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – A múlt értékei és a jövő kihívásai. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Konferencia helye, ideje: Budapest, 2011. november 3−5. Program, tartalmi összefoglalók. Magyar Tudományos Akadémia Neveléstudományi Bizottsága, 104. o. [LINK]
 • Nagy Lászlóné és Barabás Katalin (2011): Az egészségműveltség és egészségmagatartás diagnosztikus mérésének lehetőségei. In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 173−224. [LINK]
 • Barabás Katalin és Nagy Lászlóné (2012): Egészségi állapot, egészségmagatartás. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 441−510.
 • Mucsiné Kenyeres Éva és Nagy Lászlóné (2013): A baleset-megelőzés és biztonság egészségnevelési terület elemei a biológiatanítás 1-12. évfolyamán. A Biológia Tanítása, 21. 2. sz. 15−26. [LINK]
 • Nagy Lászlóné, Korom Erzsébet, B. Németh Mária és Hódi Ágnes (2014): Az egészségműveltség online mérésének tapasztalatai. In: Korom Erzsébet és Pásztor Attila (szerk.): XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Konferencia helye, ideje: Szeged, 2014. május 1−3. Program − előadás-összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, 169. o.
 • Nagy Lászlóné, Korom Erzsébet, Hódi Ágnes és B. Németh Mária (2014): Az egészségműveltség online mérése. Leadott tanulmány a minorkötethez.
 • Nagy Lászlóné, Hódi Ágnes, Korom Erzsébet és B. Németh Mária és (2015): Az online környezetben mért egészségműveltség és szövegértés kapcsolata 3. évfolyamos tanulók körében. XIII. Pedagógiai Értékelési Konferenciára leadott szimpóziumi előadás absztrakt.

A tanulás tanulásának diagnosztikus mérése

 • Habók Anita (2013): Nemek közötti különbségek a tanulás tanulása vizsgálatának egyes területein. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. november 7-9.
 • Habók Anita (2013):  Assessing some components of learning to learn. 6th International Conference of Education, Research and Innovation. Seville, 2013. november 18-20.
 • Habók Anita (2013): Assessing some components of learning to learn. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (szerk.): 6th International Conference of Education, Research and Innovation. Conference Proceedings. (ISBN:978-84-616-3847-5) Sevilla: International Association of Technology, Education and Development (IATED). 5890-5899.
 • Habók Anita (2013): Assessing some components of learning to learn. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (szerk.): 6th International Conference of Education, Research and Innovation. Conference Abstracts. (ISBN: 978-84-616-3849-9) Konferencia helye, ideje: Sevilla, Spanyolország, 2013.11.18-2013.11.20. Sevilla: International Association of Technology, Education and Development (IATED). Nr. 651.

Írás

 • Nagy Zsuzsanna és Rontó Luca (2014): Általános iskolás tanulók helyesírásának jellemzői papír alapú és online fogalmazásaikon. Előadás: XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2014. május 1-3.
 • Nagy Zsuzsanna (2014): Általános iskolás tanulók papír alapú és online fogalmazásainak különbségei. Előadás: XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2014. május 1-3.
 • Nagy Zsuzsanna (2013): A fogalmazásértékelés megbízhatósága két független bíráló értékítéleteinek elemzése alapján. Magyar Pedagógia. 113. 3. sz.153-179. [LINK]
 • Nagy Zsuzsanna (2013): Az anyanyelvoktatás programjainak hatása a fogalmazásképesség fejlettségére. Előadás: XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2013. április 11-13.

IKT műveltség

 • Molnár Gyöngyvér és Kárpáti Andrea (2012): Informatikai műveltség. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 441-476.
 • Molnár, Gy., Lőrincz, A., Pásztor, A. és Csapó, B. (2015): Internet-based development of thinking skills in young schoolchildren. Paper to be presented at the 16th European Conference for Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. 833.
 • Molnár Gyöngyvér és Pásztor Attila (2015): A számítógép alapú mérések megvalósíthatósága kisiskolás diákok körében: első évfolyamos diákok egér- és billentyűzet-használati képességeinek fejlettségi szintje. Magyar Pedagógia, 115. 3. sz. 237-252.
 • Molnár, Gy., Pásztor, A. (2015): Feasibility of computer-based assessment at the initial stage of formal schooling: the developmental level of keyboarding and mouse skills in Year One. Conference on Educational Asssessment, 2015. április 23-25. 118. o.
 • Molnár Gyöngyvér, Tongori Ágota és Pluhár Zsuzsa (2015): Az informatikai műveltség online mérése. In: Zsolnai Anikó és Csapó Benő (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Megjelenés alatt.
 • Pluhár, Zs. és Molnár, Gy. (2014): Assessing the development of technological literacy in early education. 12th Conference on Educational Assessment. Szeged, 2014. május 1-3. 104. o.
 • Pluhár Zsuzsa és Molnár Gyöngyvér (2014): A technológiai műveltség online mérése kisiskolás diákok körében. XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2014. november 6-8.
 • Tongori Ágota (2013): Az információhoz való hozzáférés magabiztosságának online mérése. ONK, Eger, 2013. nov. 7-9.

Gazdasági műveltség

 • Tóth Edit (2015): A pénzügyi műveltség online diagnosztikus mérése 2-6. évfolyamos tanulók körében. PÉK, Szeged, 2015. április 23-25. [LINK]

Zenei képességek

 • Asztalos Kata (2014): Online diagnostic measurement of musical abilities in Hungarian schools – a cross-sectional study of 1st to 11th grade students. (Elfogadott előadás). In: SEMPRE Conference – Researching Music, Education, Technology: Critical Insights. 3–4. April, London.
 • Asztalos Kata (2014): Development and Structure of Musical Abilities: Cross-Sectional Online Diagnostic Measurement of Musical Abilities in Primary and Secondary Schools. (elfogadott előadás). In: JURE 2014. 30 June – 4 July, Nicosia.
 • Asztalos, K. és Csapó, B. (2014): Online assessment of musical abilities in Hungarian primary schools – results of first, third and fifth grade students. Bulletin of the International Kodály Society. 39. 1. sz. 3-14. [LINK]


Problémamegoldás

 • Greiff, S., Wüstenberg, S., Molnár, Gy., Fischer, A., Funke. J. és Csapó, B. (2013): Complex Problem Solving in Educational Contexts – Something beyond g: Concept, Assessment, Measurement Invariance, and Construct Validity. Journal of Educational Psychology, 105. 2. sz. 364-379.
 • Krkovic, K., Pásztor-Kovács, A., Molnár, Gy. és Greiff, S. (2014): New technologies in psychological assessment: The example of computer-based collaborative problem solving assessment. International Journal of e-Assessment.  4. 1. sz. 28-41.
 • Krkovic, K., Pasztor-Kovacs, A., Molnár, Gy. és Greiff, S. (2013): New technologies in psychological assessment: The example of computer-based collaborative problem solving assessment. In: Whitelock, D., Warburton, W., Wills, G., Gilbert, L. (szerk.) Computer Assisted Assessment 2013 International Conference, Proceedings: Research into E-Assessment. Southampton, Anglia, 2013.július 9-10. 1-6.
 • Molnár Gyöngyvér (2012): A problémamegoldó gondolkodás különböző dimenzióinak kapcsolata az intelligenciával. „XII. Országos Neveléstudományi Konferencia”. Budapest, 2012. november 8-10. 72. o.
 • Molnár Gyöngyvér (2012): A problémamegoldó gondolkodás fejlődése: az intelligencia és szocioökonómiai háttér befolyásoló hatása 3-11. évfolyamon. Magyar Pedagógia, 1. sz. 41-58. o. [LINK]
 • Molnár Gyöngyvér (2012): A problémamegoldó gondolkodás és az intelligencia kapcsolata oktatási kontextusban. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 26-28. 127. o.
 • Molnár Gyöngyvér (2013): A problémamegoldó gondolkodás fejlődése és a fejlődés változása problématípusonkénti bontásban. „XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia”. Eger, 2013. november 7-9. 466. o. 
 • Molnár Gyöngyvér (2013): Mindennapi helyzetekben alkalmazott problémamegoldó stratégiák változása. Iskolakultúra, 7-8. sz. 31-43. [LINK] 
 • Molnár Gyöngyvér (2013): Területspecifikus komplex problémamegoldó gondolkodás fejlődése. In: Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk.): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest. 161-180. Molnár Gyöngyvér (2014): Dinamikus problémamegoldás fejlődése és a sikerességet meghatározó problémamegoldó stratégiák változása 3-9. évfolyamon. XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2014. november 6-8. [LINK]
 • Molnár, Gy. (2014): Development of dynamic problem solving from grade 3 to 9. 12th Conference on Educational Assessment. Szeged, 2014. május 1-3. 103. o.
 • Molnár, Gy., Greiff, S. és Csapó, B. (2013): Relationships between problem solving, intelligence and socio-economic background. Paper to be presented at the 15th European Conference for Research on Learning and Instruction. Munich, Germany, August 27-31, 2013.
 • Molnár, Gy., Greiff, S., Wüstenberg, S. és Fischer, A. (2014): Empirical study of computer  based assessment of domain-general dynamic problem solving skills. In: Funke, J. és Csapó, B. (szerk.): The Nature of Problem Solving. OECD, Paris. Megjelenés alatt. 
 • Molnár, Gy., Greiff, S., Wüstenberg, S. és Fischer, A. (2015): Empirical study of computer based assessment of domain-general dynamic problem solving skills. In: Funke, J., Csapó, B. és Schleicher, A. (2015, szerk.): The Nature of Problem Solving. OECD, Paris. Megjelenés alatt.
 • Molnár Gyöngyvér és Pásztor-Kovács Anita (2015): A problémamegoldó képesség mérése online tesztkörnyezetben. In: Zsolnai Anikó és Csapó Benő (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Megjelenés alatt.
 • Wüstenberg, S., Greiff, S., Molnar, Gy., Fischer, A., Funke, J. és Csapo, B. (2012). Complex Problem Solving in educational contexts. Assessment, measurement invariance, and construct validity. Paper to be presented at the EARLI SIG1 conference in Brussels, Belgium, 29.08.-31.08.2012. 52. o.
 • Wüstenberg, S., Greiff, S., Molnar, Gy. és Funke, J. (2014): Determinants of cross-national gender differences in complex problem solving competency. Learning and Individual Differences, 29. 18-29. [LINK]

Kombinatív és induktív gondolkodás

 • Csapó Benő és Molnár Gyöngyvér (2012): Gondolkodási készségek és képességek. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 407-440.
 • Csapó, B., Pásztor, A. és Molnár, Gy.(2015): Online assessment of combinatorical reasoning: Perspectives of measuring a challenging construct. Paper to be presented at the 16th European Conference for Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. 1209.
 • Molnár Gyöngyvér (2012): Az alapképességek fejlődése. In: Csapó Benő, Zsolnai Anikó és Vidákovich Tibor (szerk.): A pedagógiai kultúra megújítása. Tanulmányok Nagy József tiszteletére.
 • Molnár, Gy. (2014): Inductive reasoning, domain-specific and complex problem solving. Előadás. 1st Essener Workshop on Problem Solving and Dynamic Decision Making. Essen, 2014. február 20-21.
 • Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2010): Az induktív gondolkodás fejlődése 6 és 17 éves kor között. X. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2010. november 4-6. 90. o.
 • Molnár, Gy., Greiff, S., Csapó, B. (2013): Inductive reasoning, domain specific and complex problem solving: relations and development. Thinking skills and Creativity, 9. 8. sz. 35-45. Pásztor, A., Csapó, B. és Molnár, Gy. (2014). Computer-based diagnostic assessment of thinking skills – the case of combinatorial reasoning. Paper to be presented at the EARLI SIG1 conference in Madrid, 27-29 August, 2014. [LINK]
 • Pásztor, A., Molnár, Gy., Csapó, B. (2015): Online large-scale assessment of divergent thinking and its relation to mathematical achievement. Conference on Educational Asssessment, 2015. április 23-25. 120. o.
 • Pásztor, A., Csapó, B., Molnár, Gy. (2014): Computer-based diagnostic assessment of thinking skills – the case of combinatorial reasoning. EARLI SIG 1 Conference, Madrid, Spain, August 27-29, 2014.

A kreativitás diagnosztikus mérésének lehetőségei

 • Lőrincz, A., Molnár, G., Jeni, L., Tőzsér, Z., Rausch, A., Cohn, J. F., Csapó, B. (2013): Towards entertaining and efficient educational games. NIPS 2013, Data Driven Education, Nevada, USA, 2013. december 05-10.
 • Pásztor Attila (2014): Lehetőségek és kihívások a digitális játék alapú tanulásban: egy induktív gondolkodást fejlesztő tréning hatásvizsgálata. Magyar Pedagógia. 114. 4. sz. 281-301. [LINK]
 • Pásztor Attila (2014): A kreativitás számítógép alapú értékelésének lehetőségei – divergens gondolkodást mérő feladatok pilot tesztelése. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Debrecen, 2014. november 6-7-8. 44. o.
 • Pásztor, A., Molnár, Gy. és Csapó, B. (2015): Computer-based assessment of creativity: the case of divergent thinking. Paper to be presented at the 16th European Conference for Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. 1209-1210.
 • Attila Pásztor, Gyöngyvér Molnár, Benő Csapó (2015): Technology-based assessment of creativity in educational context: the case of divergent thinking and its relation to mathematical achievement. Thinking skills and Creativity, Special Issue: 21st Century Skills. 10. sz. [LINK]
 • Pásztor, A., Csapó, B. and Molnár, Gy. (2014): Computer-based diagnostic assessment of thinking skills – the case of combinatorial reasoning. EARLI SIG 1 Conference, Madrid, Spain, August 27-29, 2014. pp42-43.  
 • Pásztor, A. and Csapó, B. (2014). Improving Reasoning Skills through Inquiry-Based Science Education. Poster presented at the Science and Mathematics Education Conference, June 24-25, Dublin City University, Dublin, Ireland.
 • Pásztor, A. (2014): Playful Fostering of Inductive Reasoning through Mathematical Content in Computer-Based Environment. 12th Conference on Educational Assessment, Szeged, May 1-3, 2014. p93.  
 • Pásztor-Kovács Anita, Magyar Andrea, Hülber László, Pásztor Attila és Tongori Ágota (2013): Áttérés online tesztelésre - a mérés-értékelés új dimenziói. Iskolakultúra, 11. sz. 86-100.
 • Pásztor Attila (2013): Digitális játékok az oktatásban. Iskolakultúra. 9. sz. 37-48. [LINK]
 • Pásztor Attila és Rausch Attila (2013): Számítógépes játékok szerepe a gondolkodási képességek fejlesztésében - kihívások és lehetőségek. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013. november 7-8-9. 476. o.  
 • Attila Pásztor és Gyöngyvér Molnár (2013): Validity and effectiveness of computer-based versus face-to-face testing in first grade. Paper presented at the 15th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Munich, Germany, August 27-31, 2013. 64. o.
 • Pásztor, A. (2013): Developing an Online Assessment Tool for Creativity - Challenges and Possibilities. SWEE 2013, Szeged, 15-16. April 2012. Available online
 • Pásztor Attila (2013): A kreativitás online diagnosztikus mérése. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2013. április 11-13. 108. o.  
 • Pásztor Attila és Molnár Gyöngyvér (2013): Számítógép alapú versus szemtől szembeni tesztelés validitás - és hatékonyságvizsgálata első osztályosok körében. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2013. április 11-13. 84. o. 
 • Szili Katalin és Pásztor Attila (2013): A beszédpercepció online mérése 1-3. osztályos tanulók körében. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2013. április 11-13. 85. o. 
 • Gyöngyvér Molnár, Brigitta Mikszai-Réthey, Attila Pásztor and Tímea Magyar (2012): Innovative Assessment Technologies in Educational Games Designed for Integrating Assessment into Teaching. Paper presented at the EARLI SIG1 conference in Brussels, Belgium, 29.08.-31.08.2012.  
 • Pásztor Attila és Molnár Gyöngyvér (2012): Inductive reasoning in the first grade: comparing the effectiveness of a training program in ‘face-to-face’ and game-based environment. Paper presented at the EARLI JURE conference, Regensburg, 23.07.-27.07.2012. 91. o.  
 • Molnár Gyöngyvér és Pásztor Attila (2012): The transition from single testing to complex systems of assessments. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 26-28. 53. o.  
 • Molnár, Gy. és Pásztor, A. (2012): Game-based development of thinking skills. SWEE 2012, Szeged, 24-25. April 2012.
 • Rausch, A., Debreczeni, D.G. & Szabó, D.F. (2014). Training Early Mathematical Skills: Hungarian Adaptation of the Mina and the Mole. In. Korom, B. & Pásztor, A. (ed.). CEA 2014 –12th Conference on Educational Assessment. Program – Abstracts. University of Szeged, Szeged.

 

Elektronikus diagnosztikus mérési rendszer (eDia) kidolgozása, online feladatbank kiépítése

 • Csapó Benő, Lőrincz András, Molnár Gyöngyvér (2012): Innovative Assessment Technologies in Educational Games Designed for Young Students. In: Ifenthaler, D., Eseryel, D., Ge, X.: Assessment in game-based learning: foundations, innovations, and perspectives. Springer. New York. 235-254.
 • Csapó, B., Molnár, Gy. és Nagy, J. (2014): Computer-based assessment of school readiness and early reasoning. Journal of Educational Psychology, 106. 2. sz. 639-650.
 • Hülber László és Molnár Gyöngyvér (2013): Az online tesztelés reliabilitási és validitási kérdései. „XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia”. Eger, 2013. november 7-9. 419. o.
 • Hülber László és Molnár Gyöngyvér (2013): Papír és számítógép alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata 1-2. évfolyamon. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 11-13. 83. o.
 • Lőrincz, A., Molnár, G., Jeni, L., Tőzsér, Z., Rausch, A., Cohn, J. F., Csapó, B. (2013): Towards entertaining and efficient educational games. NIPS 2013, Data Driven Education, Nevada, USA, 2013. december 05-10.Molnár, Gy. (2014): Developing Diagnostic Assessments. Workshop on Diagnostic Assessment, Center for Research on Learning and Instruction. Szeged, 2014. május 5. [LINK]
 • Magyar Andrea és Molnár Gyöngyvér (2013): Számítógép alapú adaptív és rögzített formátumú tesztelés összehasonlító hatékonyságvizsgálata. Magyar Pedagógia, 113. 3. sz. 181-193. [LINK]
 • Magyar Andrea és Molnár Gyöngyvér (2014): A szóolvasási készség adaptív mérését lehetővé tevő online tesztrendszer kidolgozása. Magyar Pedagógia, 114. 4. sz. 259-279. [LINK]
 • Magyar Andrea és Molnár Gyöngyvér (2015): A technológia alapú tesztelés elfogadottsága a pedagógusok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2015. április 23-25. 48. o.
 • Magyar Andrea, Pásztor Attila, Pásztor-Kovács Anita, Pluhár Zsuzsa és Molnár Gyöngyvér (2015): A 21. században elvárt képességek számítógép alapú mérésének lehetőségei. In: Új Kutatások a Neveléstudományokban. Megjelenés alatt.
 • Molnár Gyöngyvér (2012): Számítógépes játékokba ágyazott innovatív mérés-értékelési technológiák. IV. Oktatás-Informatika Konferencia, Budapest. Plenáris előadás. 49. o.
 • Molnár, Gy. (2014): Developing Diagnostic Assessments: Review of Recent Results. 6nd Szeged Workshop on Educational Evaluation. Szeged, 2014. április 29-30.
 • Molnár Gyöngyvér (2015): A képességmérés dilemmái: a diagnosztikus mérések (eDia) szerepe és helye a magyar közoktatásban. Géniusz Műhely Kiadványok. 2. sz. 16-29. [LINK]
 • Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2013): Az eDia online diagnosztikus mérési rendszer. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 11-13. 82. o.
 • Molnár, Gy. és Lőrincz, A. (2012): Innovative assessment technologies: Comparing ‘face-to-face’ and game-based development of thinking skills in classroom settings In: Chen, D. (szerk.): International Proceedings of Economics Development and Research. Management and Education Innovation. Vol. 37. IACSIT Press, Singapore. 150-154. [LINK]
 • Molnár Gyöngyvér és Magyar Andrea (2015): A számítógép alapú tesztelés elterjesztésének elfogadottsága 5-12. évfolyamos diákok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2015. április 23-25. 47. o.
 • Molnár, Gy. és Magyar, A.(2015): Comparing the measurment effectiveness of computerised adaptive testing and fixed item testing. Paper to be presented at the 16th European Conference for Research on Learning and Instruction. Limassol, Cyprus, August 25-29, 2015. 621-622.
 • Gyöngyvér Molnár, Brigitta Mikszai-Réthey, Attila Pásztor and Tímea Magyar (2012): Innovative Assessment Technologies in Educational Games Designed for Integrating Assessment into Teaching. Paper to be presented at the EARLI SIG1 conference in Brussels, Belgium, 29.08.-31.08.2012. 71. o.
 • Molnár, G. és Pásztor, A. (2012): Game-based development of thinking skills. SWEE 2012, Szeged, 2012. április 24-25.
 • Molnár Gyöngyvér és Pásztor Attila (2012): The transition from single testing to complex systems of assessments. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 26-28. 53. o.
 • Pásztor Attila és Molnár Gyöngyvér (2012): Inductive reasoning in the first grade: comparing the effectiveness of a training program in ‘face-to-face’ and game-based environment. Paper to be presented at the EARLI JURE conference, Regensburg, 23.07.-27.07.2012. 91. o.
 • Pásztor, A. és Molnár, Gy. (2013): Validity and effectiveness of computer-based versus face-to-face testing in first grade. Paper to be presented at the 15th European Conference for Research on Learning and Instruction. Munich, Germany, August 27-31, 2013.
 • Pásztor Attila és Molnár Gyöngyvér (2013): Számítógép alapú versus szemtől szembeni tesztelés validitás - és hatékonyságvizsgálata első osztályosok körében. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012. április 11-13. 84. o.

 

A diagnosztikus mérésekben feltárt fejlődésbeli lemaradások kompenzálására alkalmas eszközök feltérképezése

 • Pásztor-Kovács Anita és Molnár Gyöngyvér (2015): Technológia alapú mérés-értékelési lehetőségek: az iskolák eszközparkjának felkészültsége. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2015. április 23-25. 46. o.
 • Molnár Gyöngyvér és Pásztor-Kovács Anita (2015): A számítógépes vizsgáztatás infrastrukturális kérdései: az iskolák eszközparkjának helyzete és a változás tendenciái. Iskolakultúra, 4. sz. 49-61. [LINK]
 • Molnár Gyöngyvér és Magyar Andrea (2015): A számítógép alapú tesztelés elfogadottsága pedagógusok és diákok körében. Magyar Pedagógia, 115. 1. sz. 49-66. [LINK]

 

Rendszermodell kidolgozása teljes fenntartók bevonásával

 • Tóth Edit és Molnár Gyöngyvér (2013): Az osztályok és iskolák közötti különbségek változása egy évtized távlatában. In: Fejes József és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató hallgatói mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged. 71-86.

 

A TÁMOP-3.1.9-08/1-2009-0001 pályázat által támogatott publikációk listája évenkénti bontásban